top of page

Werkdag administratieve krachten: sessie 2 (15/01)


De werkdag voor administratieve medewerkers van SOM d.d. 15 januari 2021 werd geannuleerd. Wat volgt, is deels als opvolging van het vorige verslag én als neerslag van een aantal administratieve nieuwigheden en op te volgen taken in het basisonderwijs.

 

Inhoudstabel


1.Opvolging vorig verslag


2.Nieuws uit SOM

2.1.Korte vervangingseenheden

2.2.Lerarenplatform

2.3.Extra vacantverklaring en benoemingsronde 2020-2021


3.Agodi

3.1.Jaarkalender

3.2.Kleuterparticipatierapport

3.3.Bereken hoeveel halve dagen een leerplichtige kleuter naar school kan gaan

3.4.Safe on web

3.5.De brievenbus

3.6.Inschrijvingen voor 2020-2021

3.7.Cijfermateriaal relatieve aanwezigheid indicator en niet-indicator leerlingen

3.8.Dubbele inschrijvingen op teldag 01-02-2021

3.9.Sluiting scholen omwille van corona

3.10.Lonen personeelsleden onderwijs

3.11.Agodi-academie


4.Informat

4.1.Ingeven van vaste benoemingen

4.2.Historiek/overzicht Edison zendingen

4.3.Capaciteitsberekening

4.4.Inschrijving leerling niet geregistreerd in Discimus

4.5.Discimusfouten corrigeren met het oog op de februaritelling

4.6.Webinars

4.7.Het youtube-kanaal van Informat


5.Middagoverleg

5.1.Oproep vanuit SOM

5.2.AVP en benoeming in eigen uren

5.3.Benoeming en TAO

 

1.Opvolging vorig verslag


-De opvolging van de agendapunten i.v.m. VEB in De Levensbomen en rondvraag i.v.m. sociaal secretariaat worden meegenomen naar een volgende werkdag.


-filmpjes Martine en Lut

De filmpjes werden reeds teruggevonden. Nu zijn we nog op zoek naar een inlogcode en een geschikte plaats om ze te bewaren.


-Allerlei lestijden kleuteronderwijs omzetten naar uren kinderverzorging

De mogelijkheid lestijden in het kleuteronderwijs (uit de basisomkadering, instaplestijden of capaciteitslestijden) om te zetten in uren kinderverzorging wacht nog op een definitieve goedkeuring van de Vlaamse Regering. Intussen ligt het voorstel voor om die mogelijkheid te verlengen tot en met schooljaar 2023-2024.


 

2.Nieuws uit SOM


2.1.Korte vervangingseenheden

Het maandelijkse overzicht van de korte vervangingseenheden vind je terug op intradesk van Smartschool in de map Administratief - Personeel - Korte vervangingen. Het SOM-potje voor VKA : De eenheden voor vervangingen van korte afwezigheid in scholen die per onderwijsniveau minder dan 72 lestijden inrichten in het ambt van onderwijzer of kleuteronderwijzer, zullen in het SOM-potje opgenomen worden. Zijn er daarnaast nog scholen die geen/minder eenheden wensen te gebruiken en (een deel van) hun eenheden aan het SOM-potje willen schenken? Geef die informatie dan door aan Karolien.


Als de eenheden voor korte vervangingen binnen jouw school op gebruikt werden, kan je ook gesubsidieerd vervangen omwille van corona. Binnen SOM hanteren we hiervoor het volgende stappenplan :

1. Karolien contacteren met de vraag of er nog vervangingseenheden zitten in ons reservepotje.

2. Indien wel, deze gebruiken.

3. Indien niet, voer de vervanging door in informat, mét een RL-3.


De praktische schikkingen worden vermeld in de omzendbrief :

De school of het internaat meldt het personeelstekort o.w.v. corona aan AGODI met een zending en voegt de opmerking “vervangingsnood corona < 10 werkdagen” toe. Deze opmerking geldt als verklaring op eer. De school of internaat verklaart hiermee dus dat er proportioneel veel afwezigen zijn, dat alle andere bestaande vervangingsmogelijkheden zijn uitgeput en dat de schoolorganisatie niet mogelijk is met de aanwezige personeelsleden.

Concreet stuurt de school of het internaat voor de titularis de afwezigheid door (ziekte, profylactisch verlof, verlof wegens overmacht of heirkracht o.w.v. corona). Voor de vervanger zendt u een RL-1 met het opdrachtenpakket en de gegevens van de titularis, samen met een RL-3 toe met de opmerking “vervangingsnood corona < 10 werkdagen”.


De omzendbrief en de informatie van informat hieromtrent kan je eveneens raadplegen.


2.2.Lerarenplatform

Op 1 februari 2021 hadden we binnen SOM reeds voor 24,79% leerkrachten binnen het lerarenplatform in een vervangingsopdracht geplaatst. Daarom willen we oproepen om leerkrachten in het LPF zoveel mogelijk vervangingen toe te kennen.

Wij vernamen echter nog niet over het voortbestaan van het lerarenplatform.


2.3.Teldag 1 februari

Je kan zelf een telling aanvragen in MijnOnderwijs door op de foto Basisonderwijs te klikken. Daarna ga je naar Discimus. Zo kan je de leerlingengegevens controleren.


2.4.Extra vacantverklaring en benoemingsronde 2020-2021

Er zijn wijzigingen op til in verband met het personeelsbeleid in de scholen. Het gaat over:

· De vervroeging van de vaste benoemingen vanaf 1 september 2021

· Een gewijzigde evaluatieprocedure vanaf 1 september 2021

· Een eenmalige vaste benoeming op 1 juli 2021

Over de eerste twee thema’s lezen jullie meer in een volgende nieuwsbrief. Over de extra benoemingsronde dit schooljaar met een vaste benoeming op 1 juli 2021 hieronder kort extra informatie. Deze wetgeving is reeds vastgelegd in het decreet rechtspositie maar de informatie is nog niet te lezen in een omzendbrief. Net zoals de benoemingsronde in het najaar 2020 moeten ook een aantal verlofstelsels vacant verklaard worden. Wat zeer uitzonderlijk is aan deze nieuwe benoemingsronde is dat de personeelsleden:

· tijdelijk moeten aangesteld zijn bij het bestuur waar de vacature is;

· voor deze extra ronde is een TADD-aanstelling niet noodzakelijk. Een dienstanciënniteit van 360 dagen volstaat.


De vacantverklaring moet gebeuren op basis van de personeelsformatie van 15 mei en moet voor 15 juni aan de personeelsleden meegedeeld worden.

Binnen de SOM beslissen we dat de personeelsleden moeten kandideren via aangetekend schrijven gericht aan hun schoolbestuur ten laatste op 20 juni 2021. Gedetailleerde info lees je in dit uitgebreid document.


 

3.Agodi


3.1.De jaarkalender


3.2.Kleuterparticipatierapport

AGODI publiceerde voor elke school op donderdag 7 januari 2020 het eerste kleuterparticipatierapport voor het schooljaar 2020-2021 via Mijn Onderwijs. Dat rapport bevat de aanwezigheidsgegevens over de kleuters van de school tot aan de kerstvakantie. Het tweede kleuterparticipatierapport volgt na de paasvakantie.

Die rapporten zijn een werkinstrument voor de scholen. Het doel van deze rapporten is:

· Scholen informeren over het aanwezigheidsritme van elke kleuter tot de kerstvakantie. Zo hebben scholen een zicht op de groep van kleuters die mogelijk te weinig aanwezig is.

· Scholen ondersteunen om acties te ondernemen voor kleuters over wie zij zich zorgen maken.

· Scholen toe te laten acties rond aanwezigheden te evalueren.

Nog vragen over kleuterparticipatie?

www.kleuterparticipatie.be of kleuterparticipatie@vlaanderen.be


3.3.Bereken hoeveel halve dagen een leerplichtige kleuter naar school kan gaan

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot dan was dat 6 jaar. Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve dagen. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve dagen. Bereken hoe veel halve dagen dit schooljaar telt voor jouw school via de tool van Agodi.


3.4.Safe on web

Om je aan te melden wordt je wachtwoord niet meer je enige beschermingsmiddel. Een wachtwoord kan namelijk altijd achterhaald worden. Daarom werken we met een tweefactorauthenticatie (of tweestapsverificatie) als je als onderwijsprofessional toegang wil krijgen tot een leerlingenadministratie- of leerlingenvolgsysteem. Door authenticatie in twee stappen te gebruiken, bescherm je jouw account met iets dat je weet (je wachtwoord) en iets wat je hebt (bijvoorbeeld je smartphone, je token, je identiteitskaart). Dat heet een digitale sleutel.

Het tweede trimester van dit schooljaar krijg je de mogelijkheid om de tweefactorauthenticatie toe te passen bij je leerlingenadministratie- en leerlingenvolgsysteem. Daarnaast kan je je nog op de huidige manier aanmelden. Vanaf het derde trimester wordt tweefactorauthenticatie de norm. Aanloggen met een wachtwoord alleen kan dan niet meer.

In het onderwijslandschap zal hetzelfde systeem gebruikt worden om leerlingengegevens aan te passen. Zo proberen we de toegang zo laagdrempelig mogelijk te maken. Je kan gebruik maken van je eID, Itsme, de mobiele app, sms of token.

Bovendien werkt dit systeem als een single sign-on-software. Een gebruiker hoeft dan maar eenmalig in te loggen en krijgt daarna automatisch toegang tot verscheidene applicaties in het netwerk. Hoe meer leveranciers de bouwsteen inbouwen, hoe minder administratieve lasten.


3.5.De brievenbus

Stuur vanaf nu je documenten op naar je verificateur via ‘de brievenbus’ van Mijn Onderwijs en niet langer via mail. ‘De brievenbus’ is een nieuwe manier om op een veilige manier gegevens aan ons te bezorgen. We gebruiken die brievenbus onder meer om gevoelige informatie te delen. Naast de documenten voor Speciale Onderwijsleermiddelen bezorg je nu ook documenten voor de verificateur BaO via dat kanaal. Het wordt later nog aangevuld met andere gegevens. De documenten blijven zichtbaar in de documentbibliotheek van Mijn Onderwijs. Je verificateur bezorgt je nog meer informatie.

Let op: enkel wie rechten heeft voor de school op de thema’s ‘leerlingen vertrouwelijk’ of ‘verificatie vertrouwelijk’ kan de documenten bekijken/versturen.3.6.Inschrijvingen voor 2020-2021

Verwacht je kampeerrijen voor de inschrijvingen voor 2021-2022 en wil je een aanmeldingsprocedure organiseren? Dien dan ten laatste op 17 januari 2021 je aanmeldingsdossier in bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Meer informatie vind je terug op de website van de Commissie.


3.7.Cijfermateriaal relatieve aanwezigheid indicator en niet-indicator leerlingen

De data over de relatieve aanwezigheid van indicator en niet-indicator leerlingen per gemeente en per vestigingsplaats van het schooljaar 2019-2020 zijn beschikbaar op de website van Agodi. Scholen binnen LOP-gebied én scholen die gebruik maken van een aanmeldingsprocedure, gebruiken die gegevens om de dubbele contingentering toe te passen.


3.8.Dubbele inschrijvingen op teldag 01-02-2021

Leerlingen die in meerdere scholen tegelijk ingeschreven zijn, zijn op de teldag maar in 1 school subsidieerbaar of financierbaar. Ga na of er in jouw school overlappende inschrijvingen zijn via je schooladministratiepakket en de terugkoppelingsrapporten (op te vragen via Mijn Onderwijs). Pas eventueel de inschrijvingsgegevens aan.


3.9.Sluiting scholen omwille van corona

Sluit je school volledig of gedeeltelijk als gevolg van een clusterbesmetting of overmacht? Meld dat dan zeker aan AGODI op scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be of scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be. De volledige procedure die je moet volgen bij (gedeeltelijke) sluiting, lees je na op de website van onderwijs.


3.10.Lonen personeelsleden onderwijs

Er is een salarisverhoging vanaf 1 januari 2021. De nieuwe salarisschalen zijn te vinden via deze link.

Verder werden de schalen voor bedrijfsvoorheffing aangepast.

Nog op 1 januari 2021 wijzigen de bedragen van de vermindering bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten. Om de bedrijfsvoorheffing correct te kunnen berekenen, moet AGODI in het bezit zijn van de volledige, correcte en actuele gegevens over de gezinstoestand van je personeelsleden. Zorg er dus zeker voor dat je personeelsleden de juiste informatie doorgeven.

Vanaf januari 2021 nemen AGODI en AHOVOKS de verplichtingen verbonden aan de toekenning van voordelen alle aard over van de instellingen. Het gaat om voordelen die de werkgever gratis of tegen een persoonlijke bijdrage toekent boven op het salaris. Er zijn ook sociale en/of fiscale inhoudingen op verschuldigd. Ze worden in mindering gebracht van het salaris. Meer details lees je binnenkort in de omzendbrief.


3.11.Agodi-academie

Ben je werkzaam in het basisonderwijs? Noteer dan zeker al 25 maart in je agenda. Dan organiseren we een webinar 'Discimus'. In juni staat nog een webinar 'Verificatie' gepland. Meer info volgt via onze website en in de volgende nieuwsbrieven. 

Verder komt er ook nog een digitaal alternatief voor de opleiding ‘Ziekteverlof’. Hou dus zeker onze website en ons youtube-kanaal in de gaten.


 

4.Informat


4.1. Ingeven van vaste benoemingen


 

5.Middagoverleg


5.1.Oproep vanuit SOM

Zit je met een vraag i.v.m. de onderwijswetgeving?

Heb je een specifieke vraag i.v.m. een personeelslid met verlofstelsel(s)?

Verwacht jij struikelblokken bij de komende vacantverklaring?

Laat het dan zeker weten aan Karolien, opdat Catherine het kan voorleggen op het middagoverleg.


5.2.AVP en benoeming in eigen uren

Een deeltijds vast benoemd personeelslid neemt vanaf 1 september 2020 het verlofstelsel afwezigheid voor verminderde prestaties, dit in haar vast benoemde uren.

De inrichtende macht verklaart deze lestijden op 15 november vacant zodat deze ook in

aanmerking kunnen komen voor vaste benoeming vanaf 1 januari 2021.

Het personeelslid dat het verlofstelsel afwezigheid voor verminderde prestaties genomen

heeft, stelt zich kandidaat in de vorm en binnen de termijn vermeld in de oproep tot de

kandidaten.

Het personeelslid is uiterlijk op de vooravond van de vaste benoeming (31 december) voor

doorlopende duur aangesteld zijn in het ambt waarvoor hij/zij zich kandidaat heeft gesteld.

Vraag:

Komt dit personeelslid in aanmerking voor vaste benoeming in de eigen uren?

Antwoord:

Ja, dit personeelslid komt in aanmerking voor deze vaste benoeming.

Er is een vacant verklaarde betrekking en het personeelslid voldoet aan de voorwaarden voor vaste benoeming. Via deze weg zal het personeelslid haar volume van vaste benoeming dus uitbreiden door een bijkomende benoeming in de vacant verklaarde uren waarin ze zelf verlof neemt.


5.3.Benoeming en TAO

Een personeelslid is voor 12/24 benoemd als onderwijzer in school A in

scholengemeenschap 1 en voor 15/36 benoemd als zorgcoördinator in school B in

scholengemeenschap 2.

Het personeelslid neemt TAO in de 12/24 onderwijzer in school A en presteert via de

TAO bijkomend 9/36 zorgcoördinator en 6/24 onderwijzer in school B. Bij de

benoemingsronde zijn er 20 uren zorgcoördinator vacant in scholengemeenschap 2.

Betrokkene heeft voldoende diensten opgebouwd om bijkomend benoemd te worden in

het ambt van zorgcoördinator.

Klopt het dat betrokkene bijkomend benoemd kan worden voor 18/36 zorgcoördinator?

Namelijk dat benoeming voor een personeelslid aangesteld via TAO weliswaar beperkt

is tot het volume van de TAO (hier 18/36, corresponderend met de TAO van 12/24)

maar niet beperkt is tot het volume van de TAO-aanstelling in het ambt van benoeming

(hier 9/36)? (cfr. DRP art. 31, § 1, 3°)

Antwoord:

Artikel 31, §1, 3° van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs zegt

het volgende:

“... De bepalingen van dit punt ( i.c. TADD aangesteld in het ambt uiterlijk 31/12) zijn

niet van toepassing op een personeelslid dat werd aangesteld bij wijze van reaffectatie

of wedertewerkstelling of op een personeelslid bedoeld in hoofdstuk IVbis voor wat

betreft het volume van zijn opdracht waarvoor hij is vast benoemd en waarvoor hij een

verlof heeft verkregen om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen. Dit

personeelslid moet, voor zover hij het ambt van leraar uitoefent, 360 dagen

dienstanciënniteit hebben verworven in de opleiding, de module, het vak of de

specialiteit van de vacant verklaarde betrekking;”

Een personeelslid dat via een verlof TAO is aangesteld in een betrekking kan zich kandidaat

stellen voor een vaste benoeming in een betrekking in dat ambt en moet daarbij in dat ambt

niet TADD-aangesteld zijn op de vooravond. Dit is beperkt tot het volume waarvoor hij een

verlof TAO heeft gekregen. Dit komt immers in de plaats van de voorwaarde om TADD-

aangesteld zijn in het ambt.

In dit geval heeft het personeelslid 12/24 verlof TAO en kan hij voor maximum dat volume

een vaste benoeming krijgen in het ambt waarin hij de TAO uitoefent.

68 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page